Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń z dnia 2010-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640807/10/XIX/8.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń.

W toku badania spraw indywidualnych wątpliwości Rzecznika wzbudziła regulacja zawarta w § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Przepis ten wskazuje, co w szczególności może być przedmiotem udzielonych telefonicznie informacji przez kierownika sekretariatu wydziału lub upoważnionego przez niego pracownika sekretariatu wydziału. Przedmiotowy zapis nie wskazuje jednoznacznie na możliwość udzielenia telefonicznie informacji o treści orzeczenia. Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, iż praktyka sądów w tym zakresie jest różnorodna, w szczególności bywa tak, iż strony lub uczestnicy postępowań sądowych spotykają się z odmową udzielenia informacji o treści orzeczenia. Głównym przeciwwskazaniem do udzielania szczegółowych informacji telefonicznie może być anonimowość rozmówcy. Pracownik sekretariatu sądowego nie może być bowiem pewien, czy udziela informacji stronie postępowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że treść orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest publicznie udostępniana w każdej sytuacji, także wówczas gdy posiedzenie sądu (rozprawa) odbywa się z wyłączeniem jawności (art. 45 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP). W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zwrócił się o rozważenie możliwości zmiany treści § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych w taki sposób, aby nie budziło żadnych wątpliwości to, że przedmiotem informacji udzielanych telefonicznie może być również treść orzeczenia sądowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-07-06
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (30.06.2010 r.) wyjaśnił, że z uwagi na fakt, iż aktualne brzmienie § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych spowodowało stosowanie przez sądy niejednolitej praktyki w kwestii zakresu informacji udzielanych przez sądy telefonicznie, podjęto decyzję dotyczącą nowelizacji ww. przepisu. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje m.in. zmianę brzmienia § 31. Zgodnie z proponowanym w projekcie brzmieniem tego przepisu, kierownik sekretariatu lub upoważniony przez niego pracownik będzie mógł udzielić telefonicznej informacji także w zakresie treści orzeczenia sądowego. Umożliwienie stronie zapoznania się z treścią orzeczenia w drodze informacji telefonicznej jest uzasadnione chociażby faktem, że odczytanie sentencji orzeczenia (nawet w sprawach rozpoznawanych przy drzwiach zamkniętych) odbywa się publicznie i jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji społecznych.