Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia przez sąd postępowania w sytuacji, gdy w innej sprawie tego samego rodzaju została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2008-04-16.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/587050/08/V/510 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia przez sąd postępowania w sytuacji, gdy w innej sprawie tego samego rodzaju została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może stanowić podstawę do zawieszenia przez sąd z urzędu postępowania w sprawie tego samego rodzaju, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w innej sprawie, w której zapadło już orzeczenie, ale zostało ono zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego?

Wojewódzkie sądy administracyjne wydają postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na to, że rozstrzygnięcia innych toczących się postępowań sądowoadministracyjnych (skarg kasacyjnych od wyroków sądów administracyjnych pierwszej instancji) będą miały istotne znaczenie dla zawisłych przed tymi sądami postępowań. Rzecznik przychyla się jednak do poglądów reprezentowanych w tej kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem Rzecznika nie zachodzi ścisły związek pomiędzy wynikiem toczącego się postępowania kasacyjnego, a postępowaniem zawisłym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w innej, jakkolwiek rodzajowo jednorodnej sprawie. W rezultacie w omawianym zakresie nie zachodzi ustawowa przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania. Zawieszenie postępowania w sytuacji procesowej, gdy jego wynik nie zależy od innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, może zaś być uznane za równoznaczne z naruszeniem konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-12-03
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 24.11.2008 r., sygn. akt II FPS 4/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Artykuł 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie stanowi podstawy do zawieszenia przez wojewódzki sąd administracyjny z urzędu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w innej sprawie tego samego rodzaju, w której zapadło już orzeczenie, ale zostało ono zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego.