Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie skarg pracowników korpusu służby cywilnej dotyczących braku prawa do odpraw pieniężnych w związku ze zmianami struktury i liczebności wojskowych komend uzupełnień z dnia 2010-06-07.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647562/10/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-06-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie skarg pracowników korpusu służby cywilnej dotyczących braku prawa do odpraw pieniężnych w związku ze zmianami struktury i liczebności wojskowych komend uzupełnień.

Do Rzecznika napływają skargi pracowników korpusu służby cywilnej dotyczące braku prawa do odpraw pieniężnych w związku ze znoszeniem i tworzeniem wojskowych komend uzupełnień na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że odstąpienie od 1 stycznia 2009 r. od obowiązkowego odbywania zasadniczej służby wojskowej spowodowało zmiany charakteru zadań wojskowych komend uzupełnień. W związku z tym zaistniała potrzeba dokonania transformacji WKU dostosowującej strukturę oraz liczebność tego organu do nowych warunków działania. W projekcie założono zmniejszenie liczby WKU. Oceniając wpływ tej regulacji na rynek pracy w uzasadnieniu projektu stwierdzono, że nie przewiduje się możliwości zatrudnienia dla większości pracowników wojska. Z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników w poszczególnych WKU, ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie znajduje zastosowania. Zdaniem skarżących w tej sytuacji stworzenie stosownej osłony socjalnej zwalnianym pracownikom powinno zostać uwzględnione w ramach regulacji przekształceń organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie na gruncie wymogów konstytucyjnych, wynikających z art. 92 ust. 1 Konstytucji, wątpliwości budzi brzmienie upoważnienia do określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. Zastępca Rzecznika zwrócił się o zajęcie stanowiska wobec poruszonych kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: