Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie urlopu wypoczynkowego lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy z dnia 2010-05-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/646849/10/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie urlopu wypoczynkowego lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

Do Rzecznika zwrócili się lekarze dentyści ze skargą na regulację prawną w zakresie odbywania stażu podyplomowego, która uniemożliwia im korzystanie z prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze, w przysługującym wymiarze. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz i lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Ustawa określa sztywny okres stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów, który wynosi 12 miesięcy. W stosunku zaś do lekarzy stanowi jedynie, że okres stażu podyplomowego nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa, staż lekarza trwa 13 miesięcy. Jednocześnie przepis § 2 ust. 4 rozporządzenia zawiera katalog o charakterze enumeratywnym, wskazujący przypadki przedłużenia czasu trwania stażu lekarza i lekarza stomatologa. Nie uwzględnia on jednak okresu korzystania z urlopu wypoczynkowego. Prawo pracownika do corocznego urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Zróżnicowanie okresu stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów w sposób, który w praktyce uniemożliwia lekarzowi dentyście skorzystanie w naturze z urlopu wypoczynkowego w przysługującym wymiarze w okresie trwania stażu, powoduje jednocześnie naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18 3b § 1 pkt 2 Kodeksu pracy) oraz zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Zastępca Rzecznika zwrócił się o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości zmiany regulacji obowiązujących w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: