Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad zbywania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny z dnia 2010-07-06.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562954/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad zbywania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.

Podejmując działania w sprawie dotyczącej niespójności przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami regulujących zasady zbywania nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których lokale mieszkalne zajmowane są przez najemców, Rzecznik podkreślał wagę problemu, który z jednej strony wymaga wyważenia ochrony integralności i niepodzielności zabytków, z drugiej zaś - ochrony prawnej lokatorów mieszkań, nie przyznawał jednak prymatu żadnemu z przywołanych dóbr prawnych. Intencją Rzecznika było przede wszystkim doprowadzenie do jednoznacznego rozwiązania wątpliwości, które pojawiały się w praktyce przy stosowaniu art. 34 ust. 7 i 13 ust. 4 powołanej ustawy przy zbywaniu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Proponowana przez Ministra Infrastruktury w piśmie z dnia 11 czerwca 2010 r. zmiana art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami oznacza, iż wobec najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zostanie wyłączona regulacja zapewniająca im prawo pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali w sytuacji, gdy wojewódzki konserwator zabytków nie wyrazi zgody na wyodrębnienie i sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych ze względu na zabytkową wartość całej nieruchomości. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o poinformowanie o dalszych działaniach na rzecz zmiany powołanego przepisu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: