Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odmawiania osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznania prawa do świadczenia ze względu na niewykazanie 5-letniego okresu ubezpieczenia przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy z dnia 2010-07-01.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/606048/09/III/3005 RZ
Data sprawy:
2010-07-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odmawiania osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznania prawa do świadczenia ze względu na niewykazanie 5-letniego okresu ubezpieczenia przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformowała o trwających analizach dotyczących zasadności nowelizacji przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w kierunku odstąpienia od stosowania art. 58 ust. 2 wobec osób całkowicie niezdolnych do pracy, legitymujących się odpowiednio długim okresem ubezpieczenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie uznała jednak za uzasadnione zalecenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych stosowania przepisów omawianej ustawy zgodnie ze stanowiskiem zawartym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2006 r. (sygn. akt I UZP 5/05), że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 powołanej ustawy), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Utrzymuje się zatem sytuacja, w której wykładnia określonych przepisów przyjęta powszechnie w orzecznictwie sądowym odbiega od zakładanych przez prawodawcę znaczeń normatywnych. Prawidłowe rozwiązanie tej sytuacji może nastąpić tylko poprzez zgodną ze standardami konstytucyjnymi zmianę przepisów ustawy emerytalnej. Zastępca Rzecznika zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie prac w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: