Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez Ministra Infrastruktury działalności spółdzielni mieszkaniowych z dnia 2010-07-28.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643846/10/V/5002 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez Ministra Infrastruktury działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych, których częstym wątkiem są uprawnienia przysługujące ministrowi do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wobec spółdzielni mieszkaniowych. Skarżący mają zastrzeżenia co do realnej możliwości oddziaływania ministra na spółdzielnie mieszkaniowe. Obowiązek dokonywania lustracji spółdzielni wynika z art. 91 Prawa spółdzielczego. Niezależnie od badań lustracyjnych, przeprowadzanych z inicjatywy spółdzielni, ustawodawca przewidział, że obok Krajowej Rady Spółdzielczej i związków rewizyjnych - także organ administracji rządowej (minister) jest uprawniony do zarządzenia lustracji w przypadku ustalenia, że dana spółdzielnia dopuściła się naruszenia prawa. Sankcją za niepoddanie spółdzielni lustracji jest odpowiedzialność karna organów spółdzielni. Taka sama odpowiedzialność grozi osobom, które nie udzielają lub udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszczając go do pełnienia obowiązków lub nie przedkładają stosownych dokumentów. Ustawodawca nie przewidział natomiast żadnych szczególnych sankcji w przypadku nieudzielania odpowiedzi na zapytania ministra w trybie art. 93a § 1 Prawa spółdzielczego, czy też bezskutecznego upływu terminu na realizację wniosków polustracyjnych (art. 93a § 5 Prawa spółdzielczego). Wobec powyższego Rzecznik zwraca się o przedstawienie stanowiska w zakresie przydatności tak ukształtowanej instytucji monitorowania działalności spółdzielni mieszkaniowych przez ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: