Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem interREGIO na koszt urzędu z dnia 2010-07-29.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/647252/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem interREGIO na koszt urzędu.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga funkcjonariusza celnego dotycząca świadczenia socjalnego w postaci przejazdu raz w roku pociągiem na koszt urzędu. Zastrzeżenia skarżącego budzi to, że świadczenie powyższe przysługuje wyłącznie wówczas, gdy przejazd odbywa się pociągami interREGIO. Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin, funkcjonariuszowi celnemu i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci przejazdu w klasie drugiej pociągu interREGIO na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości i z powrotem. W razie niewykorzystania tego świadczenia, funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje świadczenie w postaci zryczałtowanego równoważnika pieniężnego. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 135 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej. Zgodnie z treścią tego upoważnienia Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń socjalnych, rodzaj i zakres tych świadczeń, sposób obliczania i ich wysokość, terminy rozliczeń oraz wypłaty, uwzględniając prawidłowość wypłacanych świadczeń oraz warunki korzystania z tych świadczeń. Upoważnienie w tej części, w której odwołuje się do warunków korzystania ze świadczeń nie może być odczytywane w ten sposób, iż uprawnia ono do wskazania konkretnego przewoźnika. Prawodawca powinien przez wzgląd na zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) w sposób równy traktować wszystkie podmioty gospodarcze świadczące kolejowe usługi w zakresie przewozów pasażerskich. Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-07-29
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (16.08.2010 r.) poinformował, że z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin, podjęte zostaną prace legislacyjne zmierzające do jego zmiany. W celu wypłaty tego świadczenia na jednakowych zasadach w całej Służbie Celnej, wszystkie izby celne otrzymały stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym przyjęcie interpretacji, że funkcjonariuszowi przysługuje prawo do wypłaty świadczenia określonego w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wyłącznie w sytuacji przedłożenia biletów za przejazd w klasie drugiej pociągu interREGIO, a w przypadku braku takich biletów przysługuje świadczenie określone w § 3 ust 2 rozporządzenia, prowadziłoby do rażąco niesprawiedliwych konsekwencji. W uzasadnieniu wskazano, że skoro na rynku działa dwóch przewoźników świadczących identyczną usługę, ale np. na różnym terenie, to wypłacane świadczenie będzie kalkulowane według stawek przyjętych dla połączeń interREGIO, a nie zwracane wyłącznie na podstawie biletów dla tych połączeń.