Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego nieprzekazania przez Prezesa UKE odwołania od decyzji Prezesa UKE do sądu z dnia 2010-08-19.

Adresat:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Sygnatura:
RPO/477500/04/VI/6007.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego nieprzekazania przez Prezesa UKE odwołania od decyzji Prezesa UKE do sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o podjęcie działań, które - po wniesieniu odwołania od decyzji Prezesa UKE na podstawie art. 479 § 1 k.p.c. - uwzględnią stanowisko przedstawione w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt II GPS 6/09). Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nieuzasadnione wstrzymanie się Prezesa UKE z przesłaniem odwołania sądowi powszechnemu godzi w interes prawny i faktyczny stron postępowania, zwłaszcza w sytuacji zaopatrzenia decyzji w rygor natychmiastowej wykonalności. Niedopełnienie przez Prezesa UKE omawianej czynności może naruszać także konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności art. 78 Konstytucji RP, zapewniający stronom prawo zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny interpretując postanowienia art. 479 (59) k.p.c. uznał, iż od obowiązku niezwłocznego nadania biegu odwołaniu Prezes UKE może zwolnić się jedynie w sytuacji, gdy uchyli albo zmieni swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie winien powiadomić stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: