Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących uchylenia postanowienia sądu meriti o uwzględnieniu wniosku prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania z dnia 2010-08-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624591/09/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-27
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących uchylenia postanowienia sądu meriti o uwzględnieniu wniosku prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym: Czy uchylenie postanowienia sądu meriti o uwzględnieniu wniosku prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania przez sąd ad quem i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji, w dacie przypadającej po upływie okresu, na który ten środek zapobiegawczy zastosowano, powoduje konieczność zarządzenia natychmiastowego zwolnienia tymczasowo aresztowanego z aresztu śledczego, jeżeli nie jest pozbawiony wolności w innej sprawie, czy też mimo upływu tego terminu środek ten nadal powinien być stosowany aż do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku prokuratora?

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich należy opowiedzieć się za poglądem, że skoro uchylono zaskarżone postanowienie o dalszym stosowaniu aresztu, to znaczy, że poddano je kontroli merytorycznej, gdyż jedynym powodem jego uchylenia musiało być to, że uznano je za wadliwe. To zaś oznacza, że przestaje istnieć decyzja o dalszym stosowaniu aresztu, a tym samym nie ma podstawy do dalszego pobytu danej osoby w areszcie, jeżeli upłynął poprzedni okres stosowania aresztu. Nie zmienia tego okoliczność, że kwestię dalszego stosowania aresztu przekazano Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Uchylenie zaskarżonego postanowienia o dalszym stosowaniu aresztu oznacza, że przestaje istnieć decyzja o dalszym stosowaniu aresztu. W ocenie Rzecznika, podejrzany (oskarżony) podlega wówczas zwolnieniu, jeżeli nie jest pozbawiony wolności w innej sprawie. W tej sytuacji procesowej, dalsze pozbawienie podejrzanego (oskarżonego) wolności nie ma umocowania prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-11-24
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt I KZP 20/10). Sąd Najwyższy uchwalił udzielić następującej odpowiedzi: Uchylenie - w trybie kontroli instancyjnej - postanowienia o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, niezależnie od tego, jakiej treści orzeczenie następcze wydano, rodzi obowiązek natychmiastowego zwolnienia oskarżonego, jeżeli upłynął termin, na który uprzednio zastosowano lub przedłużono stosowanie tego środka, a oskarżony nie podlega pozbawieniu wolności w innej sprawie.