Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie terminu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prawa do renty socjalnej przyznanej na stałe z dnia 2010-09-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie terminu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prawa do renty socjalnej przyznanej na stałe.

W dniu 30 czerwca 2010 r. zostało skierowane do Prezesa NFZ wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie terminu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prawa do renty socjalnej przyznanej na stałe. Zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 100/2005 Prezesa NFZ w sprawie określania terminów ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (...), karta ta wydawana jest na okres obowiązywania uprawnień ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat. W praktyce karta taka wydawana jest na okres pięcioletni osobom uprawnionym do świadczeń emerytalno-rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i odrębnych systemów emerytalno-rentowych. Inaczej traktowane są natomiast osoby uprawnione do renty socjalnej, którym kartę wydaje się z trzymiesięcznym terminem ważności. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowisko przedstawione w odpowiedzi Prezesa NFZ może budzić wątpliwości. Z tego powodu Rzecznik zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie możliwości interwencji, mającej na celu zaprzestanie dyskryminacyjnej praktyki wobec osób pobierających rentę socjalną przyznaną na stałe, w zakresie terminu ważności wydawanej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: