Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych z dnia 2010-09-28.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582911/08/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.

W sferze zainteresowań Rzecznika pozostają problemy związane z obowiązkiem okresowego sprawdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (art. 54 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). Zaproponowane w projekcie poselskim ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk sejmowy nr 3237) zmiany art. 54 Prawa energetycznego nie rozwiązują wszystkich problemów w omawianym zakresie. Wątpliwości budzi projekt art. 54 ust. 1c lit. c przewidujący obowiązek sprawdzania kwalifikacji co 5 lat w stosunku do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, działających samodzielnie poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych. Różnicuje to sytuację osób posiadających przedmiotowe kwalifikacje i uzależnia konieczność ich okresowego potwierdzania od rodzaju podmiotu, w którym będą te osoby zatrudnione. Nadal wykluczone jest stosowanie przepisów w zakresie obowiązku sprawdzania wymagań kwalifikacyjnych w przypadkach określonych w ust. 1b i ust. 1c w stosunku do osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Nadal zatem obywatele polscy będą się znajdować w mniej korzystnej sytuacji od obcokrajowców zatrudnionych w Polsce. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionych sprawach i poinformowanie, czy Ministerstwo prowadzi prace legislacyjne w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: