Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych z dnia 2010-12-01.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w toku realizacji ustawowych kompetencji, badał tryb i sposób oraz warunki normatywne funkcjonowania patroli rozminowania, w szczególności w aspekcie trybu zabezpieczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Przepis art. 25c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawiera delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które ma określić szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, a w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczenia tych materiałów oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Obecnie kwestie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych są regulowane w drodze wytycznych, instrukcji, czy rozkazów. Materia ta nie jest uregulowana jednak w akcie o mocy powszechnie obowiązującej. Wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25c powyższej ustawy jest niezbędne dla zapewnienia ochrony tak podstawowych wartości jak życie i zdrowie obywateli. Wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował do Ministra Obrony Narodowej, jednak otrzymał odpowiedź, iż w wyniku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, organem właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się o podjęcie działań w celu doprowadzenia do wykonania omawianego upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: