Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku przepisów wykonawczych regulujących sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW i AW z dnia 2010-12-03.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611291/09/IX/9003.2.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku przepisów wykonawczych regulujących sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW i AW.

Na podstawie otrzymanej skargi indywidualnej Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że dotychczas nie zostało wykonane upoważnienie ustawowe zawarte w art. 100 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zobowiązujące do określenia przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej Agencji sposobu obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Materia przekazana przez ustawodawcę do uregulowania w akcie wykonawczym pozostaje w ścisłym związku ze sferą konstytucyjnie chronionych praw jednostki, tj. prawem do płatnych urlopów (art. 66 ust. 2 Konstytucji RP) oraz ochroną praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą władzy publicznej. Wobec powyższego Rzecznik zwraca się o podjęcie działań w celu doprowadzenia do wykonania omawianego upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: