Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia regulacji dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych funkcjonariuszy z dnia 2010-12-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia regulacji dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych funkcjonariuszy.

W dniu 30 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne (sygn. akt S 5/10) w związku z wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt U 5/07) wydanym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Trybunału niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego jest podjęcie stosownych działań legislacyjnych, celem usunięcia uchybień dotyczących rozporządzeń regulujących rodzaje środków przymusu bezpośredniego, przypadki i sposoby ich użycia przez funkcjonariuszy CBA, ABW, Policji i Straży Granicznej. Kwestie te powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, w których władza publiczna dysponuje oczywistą przewagą wobec jednostki, z racji nieodzownej w pewnych sferach potrzeby szybkości działania, jego niejawności, przy jednoczesnym zagrożeniu dla dóbr o bardzo wysokiej randze konstytucyjnej, takich jak wolność czy prywatność jednostki. Rzecznik zwraca się o poinformowanie o przebiegu prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: