Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji dla podatników za niezłożenie w obowiązującym terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów i paliw na cele opałowe, przewidzianej w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 2010-12-16.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji dla podatników za niezłożenie w obowiązującym terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów i paliw na cele opałowe, przewidzianej w ustawie o podatku akcyzowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że z uregulowań zawartych w art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wynika, iż taka sama sankcja podatkowa (pozbawienie podatnika prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy) jest stosowana w przypadku nieprawidłowego sporządzenia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów i paliw na cele opałowe, jak i w przypadku uchybienia polegającego na niezłożeniu w terminie ich zestawienia. Obowiązki ciążące na sprzedawcy w zakresie prawidłowego sporządzenia oświadczeń są racjonalnie uzasadnione celem rozwiązań kontrolnych, jakim jest zapobieganie opodatkowaniu obniżonymi stawkami akcyzy sprzedaży olejów i paliw, ostatecznie wykorzystanych jako silnikowe, które są opodatkowane wyższą stawką akcyzy. W ocenie Rzecznika nie ma jednak uzasadnienia dla zastosowania takiej samej sankcji podatkowej, gdy sprzedawca uchybi obowiązkowi złożenia w terminie zestawienia oświadczeń spełniających ustawowe warunki. Wystarczającym instrumentem dyscyplinującym sprzedawcę, który nie złożył zestawienia w obowiązującym terminie, jest sankcja przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym, stosowana w przypadku niezłożenia w terminie deklaracji podatkowych lub oświadczeń, gdy nie dochodzi do narażenia podatku na uszczuplenie. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: