Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niepełnej regulacji prawnej kwestii przedawnienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 2010-12-23.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/621132/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2010-12-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niepełnej regulacji prawnej kwestii przedawnienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Regulacje prawne przewidujące odpowiedzialność zawodową (dyscyplinarną) w zakresie zawodów regulowanych co do zasady rozróżniają dwa okresy przedawnienia, limitując czasowo zarówno możliwość wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej), jak i możliwość orzekania w zakresie tej odpowiedzialności. Tak ujęty model przedawnienia sprzyja ochronie słusznych praw osób podlegających odpowiedzialności zawodowej, a także służy samym celom dyscyplinarnego karania. Brak w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów czasowego ograniczenia w możliwości kontynuowania postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej może niekorzystnie wpływać na sytuację prawną podmiotów uczestniczących w danym postępowaniu w charakterze obwinionych. Za odbiegające od standardów państwa prawnego należy uznać sytuacje, w ramach których podmiot prawny pozostaje przez długi okres w niepewności co do treści zapadłego ostatecznie rozstrzygnięcia w zakresie postawionych mu zarzutów. Rzecznik zwraca się o rozważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych, mających na celu wprowadzenie w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, terminów limitujących karalność przewinień zawodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: