Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zasad wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka z dnia 2011-03-07.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/651195/10/V/609 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zasad wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli dotyczące odmów wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń, w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka. Ze zbadanych spraw wynika, iż powodem tego jest dowolne definiowanie "martwego urodzenia" przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, stanowiących integralną część umów grupowego ubezpieczenia na życie. Takie ukształtowanie treści ogólnych warunków ubezpieczenia, w opinii Rzecznika, może tworzyć ryzyko naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli bowiem zakłady ubezpieczeń zobowiązały się do świadczeń z tytułu martwego urodzenia dziecka, to za niezasadne należałoby uznać uzależnienie przyznania świadczenia od określenia wieku dziecka czy też spełnienia przesłanki zarejestrowania urodzenia zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zbadanie przedstawionego problemu i podjęcie stosownych działań wynikających z treści przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: