Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie możliwości wykonywania przez skazanych połączeń telefonicznych z aparatów samoinkasujących, na koszt odbiorcy z dnia 2011-04-18.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659550/10/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie możliwości wykonywania przez skazanych połączeń telefonicznych z aparatów samoinkasujących, na koszt odbiorcy.

W związku ze skargami osób pozbawionych wolności, które żaliły się na ograniczanie ich prawa do korzystania z rozmów telefonicznych, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął do badania sprawę wykonywania przez skazanych połączeń z aparatów telefonicznych samoinkasujących, na koszt odbiorcy. Z poczynionych ustaleń wynika, że administracje niektórych jednostek penitencjarnych nie wyrażają zgody na wykonywanie przez skazanych połączeń na koszt odbiorcy, utrzymując, że stałoby to w sprzeczności z przepisem art. 105b § 1 kodeksu karnego wykonawczego, ponieważ stanowi on, iż skazany ma prawo korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego na własny koszt. W odpowiedzi na pismo Rzecznika w tej sprawie Biuro Prawne Centralnego Zarządu Służby Więziennej powiadomiło, iż podziela stanowisko prezentowane przez administracje jednostek podstawowych. Stwierdzono jednocześnie, że wykonywanie rozmów z aparatu samoinkasującego na koszt odbiorcy nie mieści się w granicach zakreślonych prawem. W ocenie Rzecznika jednak, za interpretacją wskazanego przepisu w sposób, który umożliwiałby skazanym wykonywanie połączeń z aparatów telefonicznych samoinkasujących, na koszt odbiorcy, przemawia wyrażona w art. 67 § 3 k.k.w. dyrektywa uwzględniania w oddziaływaniach na skazanych podtrzymywania kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o powiadomienie o stanowisku zajętym w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: