Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji z dnia 2011-04-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661691/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-04-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problematyka dotycząca aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 181 § 2 k.p.k., która wyłoniła się w toku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej sygn. akt SK 25/10, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosiła swój udział. Obecne brzmienie przepisu zostało nadane ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Na podstawie upoważnienia z art. 181 § 2 k.p.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji, Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. Nowe rozporządzenie, realizujące upoważnienie ustawowe zawarte w art. 181 § 2 k.p.k. w jego aktualnym brzmieniu, nie zostało dotychczas wydane. W ocenie Rzecznika, w upoważnieniu ustawowym zmianie uległy wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. nie jest spójne zarówno z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 181 § 2 k.p.k, jak i z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje zmiany legislacyjne, które stanowiłyby rozwiązanie przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: