Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne odnoszące się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych z dnia 2011-04-27.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/518 RZ
Data sprawy:
2011-04-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne odnoszące się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zawarte w ustawie z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie z dnia 7.09.2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ustawie z dnia 12.02.2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawie z dnia 8.07.2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a także w ustawie z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym. Zarzuty skarżących dotyczą głównie kwestii wywłaszczania nieruchomości bez jednoczesnego przyznawania odszkodowania, rażących opóźnień w ustalaniu i wypłacie odszkodowań oraz zasad przyznawania lokalu zamiennego dla osób, które zostały wywłaszczone z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, a w konsekwencji utraciły swoje miejsce zamieszkania. Regulacje zawarte w wymienionych ustawach dopuszczają możliwość eksmisji na bruk mieszkańców budynków, które przejęto na własność podmiotów publicznych w celu prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Obecna regulacja nie tylko budzi wątpliwości co do zgodności z art. 21 ust. 1 Konstytucji (zasada słusznego odszkodowania), ale przede wszystkim nie służy realizacji celów wynikających z art. 30 (zasada poszanowania godności człowieka) i art. 75 ust. 1 Konstytucji (dyrektywa prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli). Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie prac legislacyjnych, które doprowadzą do usunięcia naruszeń praw konstytucyjnych obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: