Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczących zachowania przez emerytowanych funkcjonariuszy Policji uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego z dnia 2011-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/662685/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczących zachowania przez emerytowanych funkcjonariuszy Policji uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

Do Biura RPO wpływają liczne skargi od emerytowanych funkcjonariuszy Policji, dotyczące realizacji ich uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, przyznanych im w przeszłości na podstawie decyzji administracyjnych. W listach skarżący podnoszą, że chociaż dysponują ostatecznymi decyzjami administracyjnymi ustalającymi ich uprawnienia do równoważników, które to decyzje nie zostały skutecznie wyeliminowane z obrotu prawnego, organy Policji odmawiają im wypłaty świadczeń należnych za poszczególne lata, począwszy od 2006 r. W obecnym stanie prawnym nie może budzić wątpliwości, że emeryt (rencista) policyjny nie może nabyć uprawnienia do omawianych równoważników. Wątpliwości dotyczą natomiast zachowania uprawnień do tych świadczeń przez emerytów i rencistów policyjnych w sytuacji, gdy wynikają one z decyzji administracyjnych wydanych w stosunku do tych osób już po nabyciu przez nie uprawnień emerytalnych (rentowych). W ocenie Rzecznika opisany problem jest wynikiem zaniechania normodawcy, który uchylając przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Policji przyznające równoważniki pieniężne emerytowanym funkcjonariuszom, nie uregulował jednoznacznie skutków zmiany stanu prawnego w odniesieniu do uprawnień nabytych przez te osoby na podstawie wydanych w przeszłości decyzji administracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, a w przypadku uwzględnienia argumentacji zawartej w wystąpieniu, również o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania wątpliwości dotyczących prawa emerytowanych funkcjonariuszy do omawianych świadczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: