Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 2011-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641772/10/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W związku z napływającymi skargami, Rzecznik sygnalizuje problem nierównego traktowania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, Komendant Główny Straży Pożarnej może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na powtórny egzamin. Nie sprecyzowano jednak terminów przedawnienia, mimo iż jest to standardem w przepisach regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną innych grup zawodowych. Wątpliwości nasuwa również stanowisko MSWiA zawarte w odpowiedzi na interpelację nr 11099, zgodnie z którym udzielenie upomnienia "następuje w formie niewładczego pisma, od którego nie przewiduje się środków odwoławczych", zaś skierowanie na powtórny egzamin następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługują stronie przewidziane w k.p.a. środki odwoławcze oraz skarga do sądu administracyjnego. Tymczasem w przepisach rozporządzenia nie dokonano rozróżnienia trybów postępowania dyscyplinarnego w oparciu o kryterium wymierzanej kary. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do pełniejszego urzeczywistnienia wartości konstytucyjnych poprzez wprowadzenie na poziomie ustawy regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, z uwzględnieniem przepisów zakreślających ramy czasowe odpowiedzialności zawodowej oraz umożliwieniem korzystania obwinionemu ze środków odwoławczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: