Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych z dnia 2011-05-19.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/675127/11/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-05-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych.

Podczas spotkania Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości został poruszony problem wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych w sytuacji, gdy mediacja jest prowadzona na skutek skierowania przez sąd. Wstępna analiza przepisów prawa obowiązujących w powyższym zakresie uzasadnia ich krytyczną ocenę. Wysokość wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 (1) § 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Treść tego upoważnienia uprawniała do uregulowania w rozporządzeniu kwestii wysokości wynagrodzenia mediatorów, przy uwzględnieniu rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu oraz kwestii wydatków podlegających zwrotowi. W sprawach o prawa niemajątkowe jedyne kryterium ustalania wynagrodzenia mediatora stanowi rodzaj sprawy. Z uwagi na treść upoważnienia ustawowego ustalana w rozporządzeniu wysokość wynagrodzenia mediatora nie uwzględnia nakładu jego pracy. Stąd pojawiają się wątpliwości, czy omawiane upoważnienie zawiera wystarczająco szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia mediatora w sprawach o charakterze niemajątkowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: