Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku jednoznacznych przepisów regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych z dnia 2011-06-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/657989/10/XX/1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku jednoznacznych przepisów regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych.

Na tle skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem braku jednoznacznych przepisów regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych. Analiza praktyki dowodzi, iż w większości przypadków organy administracyjne odmawiają odtwarzania dokumentów powołując się na brak stosownych przepisów w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odmowa odtworzenia akt następuje najczęściej z pominięciem prawidłowej formy prawnej postanowienia lub decyzji, podlegających zaskarżeniu w trybie odwoławczym. W konsekwencji organy administracyjne nie tylko naruszają prawo strony do rozpatrzenia istotnej dla niej sprawy z uwagi na brak wymaganych dokumentów, ale również konstytucyjnie chronione prawo strony do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Opisane zagadnienia mają istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw podmiotowych obywateli, ale także dla prawidłowego funkcjonowania organów administracyjnych i umożliwienia im należytego realizowania podstawowych zasad postępowania administracyjnego, w szczególności zasady praworządności (art.7 k.p.a.), zasady pogłębiania zaufania obywatela do organów administracyjnych (art. 8 k.p.a.), a przede wszystkim konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). W ocenie Rzecznika niezbędnym jest wprowadzenie jednoznacznych regulacji do Kodeksu postępowania administracyjnego, umożliwiających odtwarzanie akt administracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: