Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zapoznania się przez pokrzywdzonego wykroczeniem z aktami sprawy, po zakończeniu czynności wyjaśniających, w sytuacji kiedy uprawniony organ nie wniesie do sądu wniosku o ukaranie z dnia 2011-07-04.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/676881/11/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zapoznania się przez pokrzywdzonego wykroczeniem z aktami sprawy, po zakończeniu czynności wyjaśniających, w sytuacji kiedy uprawniony organ nie wniesie do sądu wniosku o ukaranie.

Problematyka będąca przedmiotem wystąpienia Rzecznika wyłoniła się na tle spraw podejmowanych w Biurze RPO. Pokrzywdzony wykroczeniem - w sytuacji gdy otrzyma zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, bądź jeśli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego, nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie - może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy (art. 27 § 2 k.p.w.). Nie przysługuje mu jednak prawo wglądu do akt. Nie mając wiedzy na temat dowodów zebranych w toku czynności wyjaśniających, pokrzywdzony nie jest w stanie ocenić, czy organ prowadzący te czynności zasadnie uznał, iż brak podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, a tym samym, czy istnieją przesłanki do wystąpienia z oskarżeniem posiłkowym samoistnym. Skoro na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzony ma zapewnione prawo do przeglądania akt (por. art. 306 § 1 k.p.k), to również takie prawo winno być zagwarantowane pokrzywdzonemu po zakończeniu czynności wyjaśniających, w sytuacji kiedy uprawniony organ nie wniesie do sądu wniosku o ukaranie. Brak takiej możliwości może świadczyć o naruszeniu konstytucyjnego prawa pokrzywdzonego do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: