Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie prac nad reformą samorządu terytorialnego oraz wzmocnieniem udziału mieszkańców w jego funkcjonowaniu z dnia 2011-07-03.

Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/674564/11/V/1001 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie prac nad reformą samorządu terytorialnego oraz wzmocnieniem udziału mieszkańców w jego funkcjonowaniu.

W związku z prowadzonymi pod auspicjami Prezydenta RP pracami nad reformą samorządu terytorialnego oraz wzmocnieniem udziału mieszkańców w jego funkcjonowaniu, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła uwagi dotyczące wstępnego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. W opinii Rzecznika projekt w obecnym kształcie zawiera rozwiązania budzące poważne wątpliwości konstytucyjne. Ze względu na szeroki zakres proponowanych regulacji oraz liczne mankamenty merytoryczne i prawne, nie jest możliwe szybkie opracowanie jego wersji nie budzącej głębokich zastrzeżeń. Jednocześnie Rzecznik sygnalizuje kilka wybranych problemów obecnych od lat w skargach otrzymywanych od obywateli, organizacji pozarządowych oraz osób prawnych. Jednym z takich zagadnień jest instytucja skarg uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego, będąca w praktyce ułomnym i niejednokrotnie iluzorycznym środkiem ochrony prawnej. Za zasadne uznać należy pilne przeprowadzanie reformy tej instytucji. Istotnym problemem pozostaje bezczynność organów w udzielaniu odpowiedzi na pisma mieszkańców lub niepodejmowanie działań koniecznych w danej sytuacji. Rzecznik postuluje rozszerzenie kompetencji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych o rozpatrywanie zażaleń na bezczynność organów gminy. Zwiększenie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego to nie tylko rozszerzenie uprawnień obywateli do współrządzenia, lecz również zapewnienie dostępu do urzędów osobom niepełnosprawnym, czyli likwidacja wciąż licznych barier architektonicznych. RPO zwróciła uwagę także na problem nieprzystosowania większości stron internetowych instytucji publicznych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: