Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046 § 4 k.p.c. dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk z dnia 2011-07-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/502028/05/IV/505 RZ
Data sprawy:
2011-07-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046 § 4 k.p.c. dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 listopada 2010 r. (sygn. akt K 19/06) stwierdził niezgodność art. 1046 § 4 k.p.c. z Konstytucją RP. Przepis ten utraci moc obowiązującą z dniem 17 listopada 2011 r. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał stwierdził, że przyczyną odroczenia wejścia wyroku w życie jest konieczność zapobieżenia sytuacji, w której dopuszczalna stałaby się eksmisja z lokalu mieszkalnego bez dostarczenia dłużnikowi innego schronienia (pomieszczenia tymczasowego). Podjęte dotychczas działania legislacyjne, których celem miało być usunięcie stanu niekonstytucyjności obowiązujących regulacji prawnych zapobiegających tzw. eksmisjom na bruk, nie odnoszą się całościowo do uwag i wytycznych zawartych w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji nie mogą doprowadzić do usunięcia stwierdzonego przez Trybunał stanu niekonstytucyjności. O ile nie zostaną niezwłocznie podjęte działania w celu zmiany treści art. 1046 § 4 k.p.c. oraz kompleksowego uregulowania problematyki pomieszczeń tymczasowych, zarówno w przepisach proceduralnych (k.p.c.), jak i w prawie materialnym (ustawa o ochronie praw lokatorów), z dniem 17 listopada 2011 r. ponownie dopuszczalna stanie się tzw. eksmisja na bruk. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań legislacyjnych, których celem byłoby rzeczywiste, a nie pozorne, dostosowanie do standardów konstytucyjnych stanu prawnego w zakresie realizacji wyroków eksmisyjnych w stosunku do osób, którym sąd nie przyznał w wyroku prawa do lokalu zamiennego bądź socjalnego, a tym samym zapobieżenie realnej groźbie powrotu do sytuacji, w której prawnie dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: