Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych z dnia 2011-08-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że sytuacja prawna pełnoletnich dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkujących, została na gruncie obowiązujących przepisów prawa zróżnicowana w zakresie ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania związane z zajmowanym lokalem mieszkalnym. W świetle bowiem art. 688 (1) Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, gdy tymczasem ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z odpowiedzialności tej wyłącza pełnoletnich zstępnych, stale zamieszkujących w lokalu, lecz pozostających na utrzymaniu osób, którym służy tytuł prawny do lokalu. W ocenie Rzecznika, zróżnicowanie to nie tylko nie znajduje prawnego uzasadnienia, narusza również konstytucyjną zasadę równości. W obu porównywanych regulacjach mamy do czynienia z osobami pełnoletnimi, pozostającymi na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkującymi, których sytuacja prawna została jednakże przez ustawodawcę odmiennie potraktowana. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich rodzaj tytułu prawnego do lokalu - najem, spółdzielcze prawo, czy własność, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zakresu solidarnej odpowiedzialności osób zamieszkujących wraz z rodzicami. Zakres tej odpowiedzialności powinien być zatem określony w sposób analogiczny. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, a w razie podzielenia uwag przedstawionych w wystąpieniu, o zainicjowanie odpowiednich działań, które doprowadzą do ujednolicenia rozwiązań odnoszących się do rozpatrywanej kwestii prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: