Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń w korzystaniu ze sztucznych zbiorników wodnych z dnia 2011-08-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/658256/10/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2011-08-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń w korzystaniu ze sztucznych zbiorników wodnych.

Skarżący w pismach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują na powszechną praktykę zagradzania posesji położonych bezpośrednio nad sztucznymi zbiornikami wodnymi oraz brak środków prawnych skutecznie przeciwdziałających takim praktykom, niezgodnym z zasadami Prawa wodnego. Ustawa - Prawo wodne przyznaje "każdemu" prawo do powszechnego korzystania m.in. ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych. Prawo to obejmuje wszystkie wody publiczne, niezależnie od sposobu ich powstania - naturalnego czy z udziałem człowieka. Z prawem tym korelują określone obowiązki właścicieli gruntów przyległych do wody. Z art. 27 ust. 1 Prawa wodnego wynika zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Z kolei art. 28 ust. 2 ustawy gwarantuje prawo dostępu do wody. Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. Zdaniem Rzecznika, brak prawnej możliwości wytyczenia linii brzegowej sztucznych zbiorników wodnych może ograniczać zagwarantowane ustawowo prawa obywateli do powszechnego korzystania z wód publicznych. Przepis art. 15 ustawy Prawo wodne dotyczy bowiem ustalania linii brzegowej wyłącznie dla naturalnych zbiorników wodnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie podniesionego problemu oraz rozważenie podjęcia ewentualnych działań zmierzających do urealnienia prawa do powszechnego korzystania z wód publicznych, w tym także i tych powstałych przy ingerencji człowieka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: