Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2011-09-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661621/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski od osób pozbawionych wolności, dotyczące kwestii warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Z ustaleń poczynionych w toku czynności podjętych przez Rzecznika wynika, że w znacznej liczbie jednostek widzenia odbywają się w salach, w których stoliki zestawione są w szeregu, a poszczególne stanowiska oddzielone od siebie przegrodami. Dyrektor Generalny Służby Więziennej w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie RPO w tej sprawie przyznał, iż stosowanie przegród oddzielających osadzonych od rodzin, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt, jest sprzeczne z art. 105 k.k.w. Stwierdzenie to odnosiło się jednak tylko do przegród wykonanych z plastiku lub okratowania przy stolikach, tymczasem taką samą przegrodą są połączone stoliki, oddzielające skazanych od ich rodzin. Opisana praktyka stanowi nadmierną i nieuzasadnioną dolegliwość, a w związku z tym jest sprzeczna z art. 4 § 2 k.k.w. mówiącym, iż karę pozbawienia wolności wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejącej praktyki w opisanym zakresie i zapewnienia osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom właściwych warunków odbywania widzeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: