Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych dotyczących zasad realizacji wizyt lekarskich w domu pacjenta z dnia 2011-10-04.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/678296/11/XVIII/1018.1.9 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych dotyczących zasad realizacji wizyt lekarskich w domu pacjenta.

W internetowym serwisie "Gazety Krakowskiej" z dnia 27 czerwca 2011 r. (www.gazetakrakowska.pl) został opublikowany artykuł pt. "Kraków: wzywasz lekarza w nocy, musisz długo poczekać", z którego wynika, że na przyjazd lekarza wzywanego w porze nocnej pacjent musi czekać kilka godzin. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął przedmiotową sprawę z urzędu i skierował prośbę o wyjaśnienia do Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. W odpowiedzi stwierdzono m.in., że obowiązujące przepisy nie określają, w jakim czasie od zgłoszenia powinna zostać zrealizowana wizyta w miejscu zamieszkania świadczeniodawcy. Dyrektor Małopolskiego OW NFZ w Krakowie przedstawił ponadto propozycję dookreślenia przy pomocy odpowiednich przepisów czasu realizacji wizyty domowej oraz stanu zdrowia pacjenta, który byłby istotnie wiążący przy zgłaszaniu i realizacji takich wizyt. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie przedstawionego zagadnienia i udzielenie informacji, czy istnieje konieczność uregulowania i dookreślenia obecnie istniejących uregulowań w zakresie czasu realizacji wizyty domowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-08
Opis odpowiedzi:

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (08.02.2012 r.) uważa, że obowiązujące warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co do zasad udzielania świadczeń objętych umową, właściwie zabezpieczają interes świadczeniobiorców. W ocenie Prezesa NFZ treść obowiązujących przepisów nie wymaga uszczegółowienia. Podobnie nie ma merytorycznego uzasadnienia dla określenia w przepisach maksymalnego czasu oczekiwania na realizację wizyty lekarskiej w przypadku uzasadnionego jej zgłoszenia przez świadczeniobiorcę. Pomimo iż świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie są świadczeniami udzielanymi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to uwzględniając ich specyfikę, powinny być realizowane bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przesłanek wynikających z dokonanej indywidualnie oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych, np. dużej ilości zgłoszeń, czas oczekiwania na wizytę może ulec wydłużeniu, należy poinstruować zgłaszającego o konieczności poinformowania lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacji nasilenia się objawów chorobowych u pacjenta, którego zgłoszenie dotyczy. Z uwagi na fakt, iż świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obecnym kształcie stanowią nowy przedmiot kontraktowania (od lutego 2011 r.), Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, dokona analizy danych z realizacji umów w roku 2011 oraz uwag dyrektorów OW NFZ dotyczących przedmiotowego zakresu świadczeń, mając na celu ustalenie zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian do warunków zawierania i realizacji umów określanych zgodnie z posiadanymi kompetencjami przez Prezesa NFZ.