Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku dostępu do informacji publicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności z dnia 2011-10-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/111649/92/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku dostępu do informacji publicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Coraz większa liczba osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zwraca się do organów władzy publicznej o zrealizowanie przysługującego im prawa dostępu do informacji publicznej. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wskazuje, iż informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Tym samym organ obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, może odmówić jej udostępnienia na wniosek w sytuacji, gdy informacje, o które zwraca się wnioskodawca są zawarte w BIP. W świetle obowiązujących przepisów wydanie informacji zawartych w BIP zależy wyłącznie od dobrej woli organu. W takiej sytuacji osadzeni są faktycznie pozbawieni dostępu do informacji publicznej. Może to powodować naruszenie art. 61 zd. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu uregulowania kwestii dostępu do informacji publicznej osób, które z przyczyn obiektywnych nie mają dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: