Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym z dnia 2011-12-02.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/682125/11/III/910 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc zwrócił się emeryt policyjny, któremu odmówiono przyznania świadczenia socjalnego z uwagi na przekroczenie rocznego limitu przysługujących zapomóg, określonego w Regulaminie korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Policji, będącego załącznikiem do zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 71/2008 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przepis § 8 ust. 1 tego zarządzenia ogranicza możliwość przyznania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym do maksymalnie dwóch rocznie. Tymczasem ograniczenie takie nie wynika z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ani z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Konstytucji RP zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Zakres podmiotowy zarządzeń komendantów wojewódzkich Policji nie może dotyczyć jakichkolwiek podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu taki akt, a takimi są uprawnieni do pomocy socjalnej w świetle wspomnianego rozporządzenia MSWiA. W tym kontekście § 8 ust. 1 omawianego zarządzenia narusza art. 93 ust. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-30
Opis odpowiedzi:

Komendant Główny Policji (30.12.2011 r.) nie zgodził się ze stwierdzeniem, że przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, nie określają rocznego limitu zapomóg, jakie mogą być udzielone osobie uprawnionej do świadczeń finansowanych z przedmiotowego funduszu. Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego. Są to więc świadczenia, które nie dają osobie ubiegającej się o ich przyznanie prawa podmiotowego do wystąpienia z roszczeniem o ich przysądzenie. Jednocześnie Komendant Główny Policji podzielił stanowisko zaprezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, iż w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP Komendant Wojewódzki Policji nie miał legitymacji do wydania w tej sprawie zarządzenia. Jednak uchylenie omawianego zarządzenia nie będzie oznaczało, że dysponent środków funduszu socjalnego w sposób automatyczny będzie podejmować decyzje w sprawach świadczeń socjalnych odmienne od dotychczasowych.