Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2011-12-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Mimo niemal dwunastoletniego okresu obowiązywania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który od początku zakładał wydanie ubezpieczonym karty ubezpieczenia zdrowotnego, dotychczas karta ta nie została wydana. Brak zatem jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej, a te dokumenty, które formalnie mogą spełniać taką rolę opierają się na wielu aktach prawnych. Utrudnia to w praktyce stwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Problem z identyfikacją osób ubezpieczonych nabrał dodatkowego znaczenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa ta przewiduje, że osoba uprawniona (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer) jest obowiązana do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, m.in. w przypadku wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy. W uchwale Nr 25/11/P-VI z dnia 2 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Lekarska zarekomendowała lekarzom i lekarzom dentystom - z uwagi na brak możliwości jednoznacznego weryfikowania uprawnień pacjenta do leków refundowanych i skomplikowany system kilkunastu aktów prawnych regulujących kwestie uprawnień do świadczeń - aby po 1 stycznia 2012 r. powstrzymywali się od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept refundowanych oraz od wpisywania odpłatności, o której mowa w art. 6 ustawy poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji "Refundacja leku do decyzji NFZ." W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie działań w kierunku rozwiązania problemu weryfikacji ubezpieczonych i dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-17
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (17.01.2012 r.) wyjaśnił, iż w celu zagwarantowania ubezpieczonemu jak najmniej obciążającego sposobu potwierdzania jego uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia wypracowano koncepcję, zgodnie z którą podstawową formą potwierdzania uprawnień będzie elektroniczna weryfikacja on-line. Weryfikacja przeprowadzana będzie przez świadczeniodawcę w dniu udzielania świadczenia, poprzez bezpośrednie połączenie z bazą Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. Dzięki nowym rozwiązaniom pacjent zostanie zwolniony z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego uprawnienie doświadczeń, natomiast będzie miał obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta. Projekt zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w najbliższym czasie zostanie skierowany do uzgodnień zewnętrznych.
Odnosząc się do kwestii elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego Minister Zdrowia poinformował, iż przepis art. 13 ustawy o dowodach osobistych umożliwia wykorzystanie dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa o dowodach przewiduje dodatkową przestrzeń do implementacji funkcjonalności związanych z kartą ubezpieczenia zdrowotnego tj. dokonywania potwierdzenia wykonania świadczenia oraz potwierdzenia uprawnień do korzystania ze świadczeń. Całość prac związanych z wydawaniem i personalizacją blankietu należy do MSW. Zadaniem NFZ będzie jedynie przygotowanie dedykowanej aplikacji instalowanej na karcie, niezbędnej do obsłużenia jej funkcjonalności.