Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej dzierżawców (najemców) dokonujących sprzedaży na targowiskach z dnia 2011-12-19.

Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/641399/10/V/1002.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej dzierżawców (najemców) dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08) orzekł, iż art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP. Konsekwencją przywołanego orzeczenia Trybunału była konieczność nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dokonano tego na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nadając nowe brzmienie art. 15 ust. 1 i 2.

Niestety, znowelizowane przepisy w obecnym brzmieniu powodują zróżnicowanie sytuacji prawnej osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących dzierżawcami (najemcami), dokonujących sprzedaży na targowiskach w zależności od tego, czy działalność taka prowadzona jest odpowiednio w budynkach lub budowlach albo ich częściach. Dzierżawcy (najemcy) budynków lub ich części są zwolnieni z opłaty targowej na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy, natomiast te same podmioty prowadzące analogiczną działalność w budowlach lub ich częściach są obowiązane do wnoszenia opłaty targowej, ponieważ nie są podatnikami podatku od nieruchomości (art. 3 w związku z art. 16 ustawy) oraz nie dokonują sprzedaży w budynkach lub ich częściach (art. 15 ust. 2b). Obowiązujące regulacje budzą wątpliwości w świetle art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, ponieważ mogą stanowić dyskryminację w życiu gospodarczym w zależności od rodzaju obiektu budowlanego, w którym dokonywana jest sprzedaż. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-09
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (09.01.2012 r.) nie podzielił wątpliwości przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W jego ocenie twierdzenie, iż utrzymanie obowiązku podatkowego w opłacie targowej w stosunku do osób prowadzących sprzedaż w budowlach może prowadzić do nierówności wśród przedsiębiorców, nie znajduje uzasadnienia. Ponadto podkreślił, że decyzja o niewyłączaniu z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej w budowlach nie została zakwestionowana jako mogąca budzić wątpliwości natury konstytucyjnej podczas prac sejmowych przez Biuro Legislacyjne Sejmu.