Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej z dnia 2011-12-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/563130/07/I/8.4 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła sprawa, w której skarżący zarzuca niewłaściwe stosowanie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Z pisma przesłanego przez skarżącego, skierowanego do jednego z pełnomocników wynika, że Trybunał stosując art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, wysyła do organów podatkowych "stosowne zawiadomienia o przypadkach nieprawidłowości w zakresie wnoszenia opłaty skarbowej od składanych w Trybunale pełnomocnictw". Według przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zakres i treść przekazywanych informacji określono w art. 11 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Trybunał Konstytucyjny nie jest jednak sądem w rozumieniu, o jakim mowa w ustawie o opłacie skarbowej i Konstytucji RP. Skłania to do wniosku, że art. 11 ust. 2 i 3 nie mogą być podstawą zawiadomień kierowanych przez Trybunał Konstytucyjny do właściwych organów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie wzięcia pod uwagę niniejszego zagadnienia w toku przygotowywanej przez Trybunał Konstytucyjny propozycji nowelizacji przepisów ustawowych regulujących funkcjonowanie Trybunału bądź uwzględnienie stanowiska Rzecznika w zakresie stosowania wskazanych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-22
Opis odpowiedzi:

Prezes Trybunału Konstytucyjnego (22.12.2011 r.) poinformował, że ponad dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny zweryfikował interpretację przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz praktykę działania, w szczególności w odniesieniu do stosowania art. 11 tej ustawy. Na zmianę stanowiska wpłynęły zarówno sygnalizowane wątpliwości skarżących oraz ich pełnomocników, jak też rozbieżności poglądów przedstawicieli nauki prawa w kwestii adekwatności regulacji oraz odpowiedniego stosowania ustawy o opłacie skarbowej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W odpowiedzi podkreślono, że problem w istocie dotyczył niewielkiej liczby pełnomocnictw. Jednocześnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego podziękował Rzecznikowi Praw Obywatelskich za zwrócenie uwagi na przedmiotową kwestię oraz zapewnił, że opisane zagadnienie zostanie poddane analizie w kontekście prac nad projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.