Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy z dnia 2011-12-22.

Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690158/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi osób niezadowolonych z brzmienia art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę, która w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w powiatowym urzędzie pracy prowadziła pozarolniczą działalność i w związku z brzmieniem art. 104 b ust. 2 ustawy nie opłacała (nie mogła opłacać) składek na Fundusz Pracy. W art. 104a - 105 ustawy przewidziano szereg zwolnień z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Z takich zwolnień korzystają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które osiągnęły odpowiedni wiek (kobiety - co najmniej 55 lat, mężczyźni - co najmniej 60 lat) oraz pracodawcy zatrudniający pracowników w określonym wieku (55/60). Możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych mają - spośród osób, za które nie opłaca się składek na Fundusz Pracy - tylko te osoby, które w okresie poprzedzającym rejestrację pozostawały w zatrudnieniu (art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy). Wyłączenie osób prowadzących pozarolniczą działalność z grona osób mogących nabyć w przypadku bezrobocia prawo do zasiłku, wzbudza ich niezadowolenie i poczucie dyskryminacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia jak najszybszych działań, których celem będzie wprowadzenie stosownej zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-09
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (09.01.2012 r.), uwzględniając stanowisko przedstawione w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjaśniła, że przy zastosowaniu wykładni systemowej i celowościowej do art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można uznać, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy. W trakcie przyszłych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie wprowadzone odpowiednie rozwiązanie legislacyjne poruszonej kwestii, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Jednocześnie do czasu wprowadzenia zmian legislacyjnych Resort przekazał w dniu 28 grudnia 2011 r. w drodze elektronicznej wszystkim urzędom pracy stanowisko zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.