Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej z dnia 2012-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/691993/12/III/806.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, iż nieprecyzyjne uregulowania ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wywołują istotne wątpliwości przy ich stosowaniu, sygnalizowane zarówno przez pracowników, jak też przez pracodawców reprezentujących jednostki sfery finansów publicznych. Wspomniana ustawa nie zawiera definicji pojęcia "okres przepracowany", co przyczynia się do powstawania wątpliwości, czy chodzi tu o okres pozostawania w stosunku pracy, czy okres faktycznego wykonywania pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje opinię, że prawo do wynagrodzenia rocznego ustala się na podstawie okresu przepracowanego, rozumianego jako okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu u tego pracodawcy w roku kalendarzowym, za który przysługuje wynagrodzenie. Tymczasem Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 7 lipca 2011 r.(sygn. akt III PZP 3/11) oraz z dnia 25 lipca 2003 r. (sygn. akt III PZP 7/03), zajął odmienne stanowisko. Uchwały te nie mają jednak wiążącego charakteru. W tej sytuacji konieczne jest, w ocenie Rzecznika, podjęcie inicjatywy polegającej na wprowadzeniu do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym takich zmian, które wyeliminują wątpliwości wokół przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do stosownej nowelizacji przepisów wymienionej wyżej ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-01
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (01.02.2012 r.) podzielił wyrażone w wystąpieniu Rzecznika stanowisko odnośnie do konieczności nowelizacji przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz zadeklarował podjęcie stosownych działań w tym zakresie. Przepisy wymienionej ustawy nie definiują pojęcia "okres przepracowany", a tym samym niektóre jej uregulowania nasuwają wątpliwości w praktyce ich stosowania, zwłaszcza w kontekście art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy. Powyższe wątpliwości sygnalizowane są także w zapytaniach napływających do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.