Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2012-01-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686402/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Służby Więziennej w sprawie naruszenia konstytucyjnej zasady równości w zakresie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w porównaniu z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych. Przy obliczaniu wysługi lat w Służbie Więziennej nie uwzględnia się zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych. Tymczasem przepisy zawarte w pozostałych pragmatykach służb mundurowych zaliczają nie tylko służbę w innych formacjach mundurowych, ale także okresy zatrudnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów. W ocenie Rzecznika przedstawiony stan prawny wykazuje odstępstwo od zasady równego traktowania. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odstępstwo od równego traktowania podmiotów podobnych jest dopuszczalne, musi jednak zawsze znajdować uzasadnioną podstawę. Przedstawiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej argumentacja nie uzasadnia konieczności istnienia regulacji prawnej, która pozbawia funkcjonariuszy Służby Więziennej uprawnień w zakresie wliczania innych okresów do obliczania dodatku za wysługę lat. Faktu tego nie może usprawiedliwiać umiejscowienie tej formacji w odmiennym niż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych resorcie - jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości, bądź brak zgody Ministerstwa Finansów ze względu na powstanie dodatkowych skutków finansowych związanych z wprowadzeniem do ustawy o Służbie Więziennej regulacji, która uwzględniałaby respektowanie zasady równości określonej w art. 32 Konstytucji RP. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-13
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (13.02.2012 r.) nie podzielił uwag przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika. Pomimo regulacji zawartej w art. 58 ustawy o Służbie Więziennej, nie można mówić o dyskryminacji funkcjonariuszy Służby Więziennej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb mundurowych w kwestii ustalania stażu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat. Konstytucyjna zasada równości nie wyklucza możliwości odmiennego uregulowania w zakresie praw i obowiązków funkcjonariuszy poszczególnych grup zawodowych, w tym również zasad obliczania dodatku za wysługę lat. Teza ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przewidziany w ustawie o Służbie Więziennej sposób ustalania wysokości dodatku za wysługę lat na podstawie długości okresu służby w Służbie Więziennej jest swoistego rodzaju nagradzaniem funkcjonariuszy o długoletnim stażu służby w tej formacji mundurowej. Istotna jest również wysokość dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej. Art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej przewiduje dodatek za wysługę lat w wysokości do 35% uposażenia zasadniczego (po 30 latach służby), czego nie przewiduje żadna z pozostałych pragmatyk dotyczących służb mundurowych. Powyższe regulacje mają służyć zwiększeniu atrakcyjności służby w Służbie Więziennej.