Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego z dnia 2012-01-31.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661774/10/V/1006.14 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Osoby zainteresowane podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych wskazują w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich na wątpliwości dotyczące realizacji spoczywającego na nich obowiązku wykonania i pokrycia kosztów budowy odpowiednich przyłączy do sieci. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada obowiązek zapewnienia realizacji i pokrycia kosztów przyłączy na osoby ubiegające się o podłączenie nieruchomości do sieci. Trudności interpretacyjne budzi jednak definicja przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt 5 ustawy). Władze gmin zwykle stoją na stanowisku, iż przyłączem kanalizacyjnym, do którego wykonania zobowiązana jest osoba zainteresowana podłączeniem nieruchomości do sieci, jest także odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, że na osobach zainteresowanych spoczywa obowiązek realizacji i pokrycia kosztów wykonania odpowiedniej instalacji na terenie nieruchomości, a także przewodu prowadzącego do sieci głównej, a zatem wykraczającego poza granicę nieruchomości gruntowej. Tymczasem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 września 2007 r. (sygn. CZP 79/07) uznał, że odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z nieruchomością, w części leżącej poza granicą tej nieruchomości, stanowi urządzenie kanalizacyjne. Obowiązek wykonania takich urządzeń ciąży na przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawierających definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, z uwzględnieniem wykładni przyjętej przez Sąd Najwyższy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-17
Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (17.02.2012 r.) poinformował, że resort nie prowadzi obecnie prac związanych z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie definicji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie definicji przyłączy, wodociągowego i kanalizacyjnego poprzedzone muszą zostać szerszą analizą i konsultacjami. Nie można aktualnie jednoznacznie przesądzić, że definicje te będą zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. Zmiany powinny mieć charakter systemowy i uwzględniać całokształt procesu inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy sieci, dlatego zostaną wprowadzone w ramach szerszej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (21.05.2012 r.) poinformował, że Ministerstwo przystąpiło do prac związanych z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym również definicji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zważywszy na to, że w obszarze zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków obowiązuje zasada pokrywania kosztów usług przez odbiorców, ewentualny wzrost zakresu inwestycji przedsiębiorstw może spowodować zwiększenie opłat za wodę i ścieki. W związku z powyższym, zmiany definicji przyłączy muszą zostać poprzedzone analizą w zakresie skutków tej zmiany dla odbiorców i możliwości ponoszenia przez poszczególne grupy taryfowe zwiększonych opłat za wodę i ścieki. Dlatego też odbyły się i będą kontynuowane konsultacje i spotkania mające pozwolić na wypracowanie optymalnego zestawu zmian w omawianej ustawie.