Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej bezrobotnych kobiet po porodzie z dnia 2012-02-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/687541/11/III/817.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej bezrobotnych kobiet po porodzie.

Na tle rozpatrywanej sprawy dotyczącej sytuacji bezrobotnych kobiet po porodzie, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło w grudniu 2011 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi stwierdziło m.in., że "status bezrobotnego nie służy do przebywania w nim osób, które z różnych przyczyn nie są gotowe do podjęcia pracy (

). Prawo dopuszcza tu pewne wyjątki, które zezwalają na brak gotowości do pracy np. z powodu zgłoszonego braku gotowości (do 10 dni w roku kalendarzowym), z powodu choroby (do 90 dni nieprzerwanej niezdolności), czy też właśnie z powodu ciąży i porodu (okres ciąży oraz 30 dni po dniu porodu)." Rzecznik podkreśla, iż zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop macierzyński nie może być krótszy niż 8 tygodni, gdyż jest to minimalny okres zapewniający kobiecie warunki do regeneracji sił po odbytym porodzie (art. 181 i 182 Kp). Natomiast pożądanym najkrótszym okresem zapewniającym kobiecie regenerację sił, a dziecku zapewniającym właściwy rozwój psychofizyczny, jest okres 14 tygodni (art. 180 § 5 Kp). Ustawodawca w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjął - w związku z brzmieniem art. 33 ust. 4d ustawy - daleko posuniętą ochronę kobiet w ciąży (bezrobotna mimo prawie 270 dniowego okresu niezdolności do pracy spowodowanego ciążą nie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego). Dlatego warto również rozważyć propozycję wprowadzenia do ustawy okresu braku gotowości do pracy (8 lub 14 tygodniowego), w którym bezrobotna kobieta będzie mogła zregenerować siły po porodzie oraz nawiązać silniejszą więź emocjonalną z dzieckiem. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia jak najszybszych działań, których celem będzie wprowadzenie stosownej zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-23
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (23.02.2012 r.) odnosząc się do postulatu zawartego w wystąpieniu Rzecznika, dotyczącego wprowadzenia przepisów zapewniających okres ochronny dla kobiet, które urodziły dziecko (w zakresie dopuszczenia braku gotowości do pracy przez
okres 8 tygodni po dniu porodu), uznała przedstawioną argumentację i poinformowała, że odpowiednie uregulowania w poruszonej kwestii znajdą się w przygotowywanej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.