Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych z dnia 2012-02-17.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/693699/12/I/105.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, iż środowiska naukowe wyrażają zastrzeżenia dotyczące nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych. Kwestionowane jest m.in. przyjęcie jednakowych kryteriów oceny czasopism naukowych dla wszystkich dyscyplin naukowych, bez uwzględnienia ich specyfiki. Dotyczy to w szczególności wielu dyscyplin z zakresu humanistyki i nauk społecznych, w tym nauk prawnych. W ocenie Rzecznika istotne wątpliwości budzi stan prawny obowiązujący w omawianym zakresie. Dotychczas bowiem minister właściwy do spraw nauki nie wydał na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki, rozporządzenia, które określałoby kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym szczegółowe parametry i kryteria oceny jednostek naukowych, sposób przeprowadzania kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, sposób dokumentowania wyników oceny - mając na uwadze specyfikę każdej z czterech dziedzin nauki, z uwzględnieniem wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych, odrębnych dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych jednostek naukowych. W świetle powyższego pojawia się istotny z punktu widzenia realizacji konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP) problem, na jakiej podstawie prawnej resort określa kryteria i zasady oceny czasopism naukowych. Kryteria i zasady oceny powinny wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-16
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (16.05.2012 r.) wyjaśnił, że głównym celem oceny czasopism naukowych jest umiędzynarodowienie nauki polskiej. Jednym ze sposobów osiągnięcia powyższego celu powinno być podjęcie starań o wprowadzenie polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do obiegu międzynarodowego, co wiąże się z koniecznością spełnienia przez nie odpowiednich standardów. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym stanowi podstawę do wydania komunikatu w sprawie wykazu czasopism punktowanych. Prace nad projektem powyższej regulacji są na etapie końcowym i w najbliższym czasie przewidziane jest wejście w życie tego rozporządzenia. Zgodnie z projektowanymi przepisami przewiduje się, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie ogłaszał nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych przy ocenie jednostek naukowych za publikacje w tych czasopismach oraz kryteria i tryb oceny czasopism naukowych. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, iż został powołany Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Projekty kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych były na bieżąco konsultowane z Komitetem.