Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji przez administrację zakładów karnych typu zamkniętego obowiązku kontroli rozmów telefonicznych skazanych z dnia 2012-03-06.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-03-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji przez administrację zakładów karnych typu zamkniętego obowiązku kontroli rozmów telefonicznych skazanych.

W drugim półroczu 2011 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzili w jedenastu dużych zakładach karnych i aresztach śledczych czynności mające na celu ustalenie, jak jest realizowane prawo osadzonych do telefonicznego kontaktowania się z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Przy wykonywaniu tych czynności dostrzeżono, iż w niektórych jednostkach penitencjarnych nie jest prawidłowo wykonywany obowiązek kontroli rozmów telefonicznych z podmiotami innymi niż określone w art. 8 § 3 k.k.w., a więc innymi niż obrońca lub pełnomocnik skazanego będący adwokatem lub radcą prawnym. Trudno bowiem uznać za prawidłowe prowadzenie kontroli jedynie poprzez słuchanie wypowiedzi osadzonego. Stosownie do art. 90 pkt 9 k.k.w. w zakładzie karnym typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego. Przez pojęcie kontroli rozmowy telefonicznej od 1 stycznia 2012 r. rozumie się zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość przerwania jej lub utrwalania. Kontrola rozmów telefonicznych w jednostkach typu zamkniętego jest obligatoryjna i służy zapewnieniu bezpieczeństwa i realizacji zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony społeczeństwa przed przestępczością. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie stosownych działań w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania dyspozycji art. 90 pkt 9 k.k.w.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-30
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (30.03.2012 r.) wyjaśnił, że we wszystkich jednostkach wskazanych w wystąpieniu Rzecznika podejmowane są działania w celu zmiany dostawcy aparatów samoinkasujących i wypowiedzenia umowy na dostarczenie sygnału telefonicznego przez dotychczasowego operatora, który jest przeciwny ingerowaniu w urządzenia poprzez instalowanie urządzeń rejestrujących treść rozmów. W jednostkach okręgu wrocławskiego rozmowy z aparatów samoinkasujących realizuje się już za pomocą innego dostawcy sygnału, który gwarantuje poza kontrolą treści rozmowy i możliwością jej przerwania, także utrwalanie. W lubelskich jednostkach penitencjarnych również podjęto rozmowy z innym operatorem sieci telefonicznej. Zmiana podmiotu dostarczającego sygnał i aparaty samoinkasujące wymaga rozwiązania umów, które posiadają określony - najczęściej trzymiesięczny termin wypowiedzenia. Centralny Zarząd Służby Więziennej monitoruje proces umożliwienia administracjom jednostek penitencjarnych utrwalania rozmów telefonicznych za pomocą aparatów samoinkasujących.