Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praktyki zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami agencji ochrony, realizujących zadania ochronne jednostek wojskowych z dnia 2012-04-04.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/692455/12/III/912 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praktyki zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami agencji ochrony, realizujących zadania ochronne jednostek wojskowych.

Do Rzecznika wpływają skargi pracowników agencji ochrony, realizujących zadania ochronne jednostek wojskowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Skargi kierowane są także do posłów i senatorów, którzy zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich, wnioskują o podjęcie działań gwarantujących ochronę praw obywatelskich tej grupie pracowniczej. Przedmiotem skarg są przede wszystkim praktyki zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami agencji ochrony, w warunkach, w jakich powinny być zawierane umowy o pracę, zwiększające gwarancję pełniejszego przestrzegania praw pracowniczych i w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego. W opinii Rzecznika potrzeba podejmowania działań w zakresie ograniczania kosztów ochrony obiektów wojskowych, podkreślana w wyjaśnieniach udzielanych przez przedstawicieli resortu obrony narodowej, nie powinna oznaczać przyzwolenia na działania obniżające standardy ochrony praw pracowniczych. Może to także skutkować pojawieniem się zagrożenia w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, zwłaszcza w przypadku obiektów, na których terenie znajdują się urządzenia i materiały niebezpieczne, broń i amunicja. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-02
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (02.05.2012 r.) wyjaśnił, iż dowódca jednostki wojskowej kontraktując umowę z przedsiębiorcą specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) nie jest stroną w umowach zawieranych w relacjach przedsiębiorca - pracownicy. Resort obrony narodowej nie ma formalnoprawnych narzędzi zastrzegania w umowach cywilno - prawnych, pomiędzy przedsiębiorcą SUFO, a pracownikami ochrony, warunków wynagrodzeń i zatrudnienia. Przedsiębiorcy SUFO odpowiadają za przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, w stosunku do zatrudnianych pracowników ochrony i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków pracy. Niemniej jednak dla zapewnienia stosownych warunków pracy (zmianowości na posterunku i możliwości odpoczynku) wprowadzono resortowe rozwiązania ujęte w dokumentach normatywnych dotyczących ochrony obiektów wojskowych. W ich ramach kontrolowana jest jakość realizowanych przez przedsiębiorców SUFO zadań ochrony oraz miejsca ich pełnienia, a podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w zapewnieniu właściwych warunków pracy.