Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie z dnia 2012-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665846/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

W dniu 23 listopada 2011 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt S 2/11) przedstawił Sejmowi RP uwagi dotyczące niezbędności działań ustawodawczych, zmierzających do zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 12 października 2011 r. (sygn. SK 2/11) umorzył postępowanie w sprawie zbadania zgodności art. 632 pkt 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od 24 maja 2007 r. w związku z art. 558 k.p.k. w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie osobie domagającej się zasądzenia zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie zwrotu kosztów procesu związanych z ustanowieniem pełnomocnika i jednocześnie uniemożliwia stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w kwestii dotyczącej zwrotu kosztów procesu związanych z ustanowieniem pełnomocnika, z art. 41 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Ustawodawca dostosował treść art. 632 pkt 2 k.p.k. do wyroku Trybunału w sprawie o sygn. SK 21/04 ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, wprowadzając zasadę zwrotu kosztów obrońcy ustanowionego przez osobę uniewinnioną lub w wypadku, gdy domniemanie niewinności nie zostało obalone wskutek umorzenia postępowania karnego. W ślad za tą zmianą nie poszła jednak zmiana regulacji ponoszenia kosztów postępowania w sprawie ustalenia zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o stanie prac legislacyjnych zmierzających do realizacji powyższych zaleceń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-11
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (02.05.2012 r.) poinformował, iż Minister Sprawiedliwości dostrzega konieczność podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Z tego też względu, zagadnienie wskazane w wystąpieniu Rzecznika zostanie objęte przedmiotem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, którego założenia zostały przyjęte w dniu 19 kwietnia 2012 r. przez Komitet Rady Ministrów i skierowane do rozpoznania przez Radę Ministrów. W sytuacji natomiast, gdyby stan prowadzonych prac nad projektem uniemożliwiał połączenie powyższych prac, Minister Sprawiedliwości podejmie odrębną inicjatywę legislacyjną, umożliwiającą wprowadzenie postulowanego rozwiązania.