Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z dnia 2012-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/614729/09/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

W ostatnim czasie przeprowadzono kontrolę z zakresu przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Zagadnienia dotyczące funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji oraz Sekcji Antyterrorystycznych Policji były ponadto przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich przy okazji wizytacji poszczególnych garnizonów Policji. W ocenie funkcjonariuszy wyposażenie, choć w ostatnich latach uległo poprawie, nadal jest niewystarczające. Zakup sprzętu, szczególnie kosztownego, ma charakter incydentalny. Obecnie żadna formacja antyterrorystyczna w Polsce nie dysponuje mobilną platformą szturmową, będącą standardowym wyposażeniem jednostek antyterrorystycznych na świecie. Przeznaczona jest ona zarówno do działań szturmowych związanych z uwalnianiem zakładników, jak również do działań ratowniczych związanych z ewakuacją dużej ilości osób w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Podniesiony został również problem braku środków finansowych na szkolenia, a także braku poligonu. Bezpodstawnie oskarżeni policjanci nie mogą dochodzić zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne wszczęte przeciwko nim o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym. Funkcjonariusze poruszyli także problem wydania przez prokuratora rejonowego postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska wobec poruszonych kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-06-01
Opis odpowiedzi:


Minister Spraw Wewnętrznych (01.06.2012 r.) wyjaśnił, że Komenda Główna Policji realizuje zakupy w oparciu o zapotrzebowania składane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, które to zapotrzebowania są w późniejszej kolejności podstawą przy konstruowaniu planu finansowo - rzeczowego na następny rok kalendarzowy. Zakupy podstawowych elementów umundurowania zasadniczego są realizowane centralnie przez Komendę Główną Policji, natomiast zakupy wyposażenia specjalnego są dokonywane przez komórki zaopatrujące poszczególne jednostki organizacyjne Policji. Komenda Główna Policji systematycznie analizuje sytuację absolwentów kursów minersko - pirotechnicznych, realizowanych w ramach centralnego doskonalenia zawodowego. Z uwagi na konieczność zminimalizowania wakatów w Policji, w 2012 roku priorytetowym w działalności szkoleniowej stało się szkolenie zawodowe podstawowe. Plany szkoleniowe na 2013 rok będą opracowywane w drugiej połowie 2012 roku. W kwestii wydawania przez prokuratorów postanowień o odmowie uwzględnienia wniosku w przedmiocie wydania postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, którym jest funkcjonariusz BOA KGP, poinformowano w odpowiedzi, że obowiązujące przepisy prawa nie wymagają udowadniania okoliczności, iż obawa niebezpieczeństwa jest uzasadniona, a jedynie wskazania takich okoliczności. Kwestia przyznania statusu świadka anonimowego rozpatrywana jest indywidualnie i odnosi się do konkretnego stanu faktycznego. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują przyznawania statusu świadka anonimowego określonym grupom zawodowym.