Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości mieszkańców dotyczących instalowania w zasobach mieszkaniowych różnych systemów monitoringu z dnia 2012-04-12.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683227/11/IV/506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości mieszkańców dotyczących instalowania w zasobach mieszkaniowych różnych systemów monitoringu.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli, zgłaszających swoje wątpliwości dotyczące instalowania w szeroko pojętych zasobach mieszkaniowych, często bez uprzedniej zgody, a nawet wiedzy mieszkańców, różnych systemów monitoringu (kamer rejestrujących obraz, niekiedy także i dźwięk). Instalowanie kamer i rejestrowanie pochodzącego z nich obrazu w miejscach przebywania ludzi jest zjawiskiem coraz powszechniejszym i dotyczy zarówno miejsc użyteczności publicznej, czy zakładów pracy, jak też budynków mieszkalnych i biurowych. Mimo to brak jest przepisów prawa normujących kwestie związane z instalowaniem i wykorzystaniem zapisów monitoringu, co może wpływać negatywnie zarówno na poziom ochrony w zakresie dóbr osobistych, jak też ochrony danych osobowych. W przypadku wykorzystywania monitoringu w zasobach mieszkaniowych, konieczne jest rozważenie zasadności nałożenia na stosujące go podmioty (przede wszystkim prywatne) obowiązku określenia (np. w formie regulaminów) okoliczności, w jakich może on być stosowany, praw i obowiązków stron, jak też zasad przechowywania i udostępniania tych danych. Nie można zaaprobować sytuacji, w której lokator (bez względu na tytuł prawny, na podstawie którego zajmuje mieszkanie) nie wie, kto zbiera o nim informacje poprzez rejestrację obrazu (czy też obrazu i dźwięku), kto danymi tymi dysponuje i w jakim celu, a ponadto nie ma do nich swobodnego dostępu. Utrzymywanie stanu, w którym prawa obywateli w tym zakresie nie są chronione, narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zainicjowanie prac legislacyjnych w zakresie problematyki monitoringu w zasobach mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-12
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (08.05.2012 r.) wyjaśnił, że decyzja o zainstalowaniu przez wspólnotę mieszkaniową monitoringu stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, co oznacza, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może zostać podjęta jedynie w drodze uchwały właścicieli lokali. Natomiast stosownie do art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa i obowiązki członków w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, a do takich należy m. in. problematyka stosowania monitoringu w zasobach mieszkaniowych, są regulowane postanowieniami statutów poszczególnych spółdzielni.Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mogą zaskarżyć do sądu uchwałę w sprawie montażu monitoringu. Oprócz możliwości zaskarżenia do sądu w terminie 6 tygodni uchwały walnego zgromadzenia, członkowie spółdzielni mogą decyzję w sprawie montażu monitoringu również zaskarżyć na drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego. Materia obejmująca zasady i warunki dopuszczalności stosowania monitoringu jako odnosząca się do kwestii ochrony danych osobowych nie należy do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych. Jeżeli zatem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraża pogląd o konieczności unormowania w przepisach rangi ustawowej ogólnych zasad dotyczących wideonadzoru, może podjąć stosowne działania w tym zakresie.