Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nieprecyzyjnych przepisów odnoszących się do prawa użycia broni przez strażników leśnych z dnia 2012-04-16.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/681800/11/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nieprecyzyjnych przepisów odnoszących się do prawa użycia broni przez strażników leśnych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga, w której poruszona została problematyka dotycząca nieprecyzyjnych przepisów odnoszących się do prawa użycia broni przez strażników leśnych. Analiza przepisów art. 47 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji prowadzi do wniosku, iż istnieje rozbieżność pomiędzy przepisami regulującymi użycie broni palnej przez strażników leśnych i przez policjantów. Przypadki użycia broni palnej przez policjantów są w sposób bardziej restrykcyjny określone na gruncie ustawy o Policji, niż przypadki użycia broni palnej przez strażników leśnych, określone w myśl ustawy o lasach. Skoro ustawodawca zdecydował się na taksatywne wyliczenie w ustawie o lasach przypadków, w których dopuszczalne jest użycie broni palnej przez strażników leśnych, przy jednoczesnym stwierdzeniu, iż do użycia przez strażników leśnych broni palnej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji, to w ocenie Rzecznika zachodzi potrzeba doprecyzowania przepisów art. 47 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy o lasach we wskazanym wyżej zakresie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku wobec poruszonej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-01-23
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (23.01.2013 r.) potwierdził, że ustawa o Policji określa niektóre przypadki użycia broni przez Policję bardziej restrykcyjnie niż przypadki użycia broni przez Straż Leśną, określone w ustawie o lasach. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 maja 2012 r. (sygn. akt K 10/11) uznał art. 16 ust. 4 ustawy o Policji, upoważniający Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych przypadków oraz warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego, za niezgodny z Konstytucją RP. Zdaniem Trybunału kwestie te powinny być uregulowane w ustawie, a nie rozporządzeniu. Orzeczenie to stało się impulsem do przygotowania projektu założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Celem projektowanej ustawy jest generalne i możliwie jednolite uregulowanie w jednym akcie normatywnym kwestii używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez poszczególne służby, w tym przez Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną oraz Straż Parku. Projekt zakłada nowelizację ustawy o lasach, która miałaby m.in. polegać na rezygnacji z określenia przypadków użycia przymusu bezpośredniego i broni palnej przez strażników leśnych na rzecz odesłania do projektowanej ustawy, w wyniku czego zniesione zostałyby istniejące obecnie rozbieżności.