Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie charakteru prawnego planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza z dnia 2012-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/692930/12/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie charakteru prawnego planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem, poruszony w skierowanej do niego skardze indywidualnej, a dotyczący charakteru prawnego planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. dokumentów planistycznych określonych w art. 113 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza przyjmowany jest w formie uchwały Rady Ministrów. W ocenie Rzecznika, ustalenia przedmiotowych planów nie powinny uzupełniać katalogu zasad korzystania z wód określonych w Prawie wodnym oraz warunkować możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Podstawę wydania decyzji wobec obywatela mogą stanowić jedynie akty prawa powszechnie obowiązującego, którymi w obowiązującym stanie prawnym nie są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Analiza aktualnie obowiązujących przepisów Prawa wodnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami prowadzi ponadto do wniosku, że ustawodawca nie wskazał organu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-17
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (18.05.2012 r.) poinformował, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Ministrów i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Podstawą prawną dla takiego zatwierdzenia i publikacji jest art. 119 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo wodne. Ustawa ta nie zawiera delegacji do wydania rozporządzeń zatwierdzających plany gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy. Aby możliwe było spełnienie ustawowego obowiązku zatwierdzenia takiego planu przez Radę Ministrów, konieczne jest podjęcie w tym zakresie uchwały, będącej właściwą formą wyrażenia woli przez taki organ. Ze względu na niedookreślenie przez ustawodawcę formy zatwierdzenia przez Radę Ministrów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, formą zatwierdzenia takiego planu jest uchwała Rady Ministrów. Uchwała Rady Ministrów jest aktem prawa wewnętrznego i obowiązuje tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty, nie może także stanowić podstawy decyzji wydawanych przez organy administracji wobec obywateli. Analiza przepisów ustawy - Prawo wodne, w szczególności art. 122 pkt 1, uzależniającego wydanie pozwoleń wodnoprawnych od warunku niepogorszenia ustaleń właściwego planu gospodarowaniu wodami na obszarze dorzecza, może skłaniać do stwierdzenia, że ustawodawca traktuje te plany jako źródło prawa powszechnie obowiązującego. W celu wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie, w toku prowadzonych prac legislacyjnych zakłada się rozbudowanie oraz doprecyzowanie regulacji ustawy - Prawo wodne, nadając planom gospodarowania wodami charakteru przepisów prawa powszechnie obowiązującego.